Vedtægter

Vedtægter for Tuse Næs Køre- og Rideforening

22.marts 2018

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Tuse Næs Køre- og Rideforening, forkortet TNKR. Foreningen, der er stiftet i 1922, har hjemsted i Holbæk Kommune. Foreningens adresse er Udby Kirkevej 21, Udby, 4300 Holbæk.

§ 2 Formål og hæftelse
Foreningens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at arbejde for kendskabet til heste og ponyer og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 3 Organisationsforhold
Foreningen er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor foreningen og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, Herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4 Medlemskab og udmeldelse
Foreningen optager aktive- og passive medlemmer. Indmeldelse kan ske via hjemmesiden eller ved henvendelse til kasseren.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen, og er valgbare til bestyrelsen.

Udmeldelse kan ske via hjemmesiden eller til kasseren. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

§ 5 Karantæne og eksklusion
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig opførsel, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne. Medlemmet skal have lejlighed til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra foreningen er inhabil.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra foreningen i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlings bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

Ved udelukkelse over 2 måneder kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstille til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

§ 6 Kontingent
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af klubbens bestyrelse, der ligeledes fastsætter( se §7) indbetalingsterminer og opkrævningsform.

§ 7 Restance
Kontingentet skal være indbetalt senest den 31. januar. Ved for sen betaling fremsendes 2 rykkerskrivelser pr. mail. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, og medlemmet er gjort bekendt hermed, vil medlemmet efter betalingsfristens udløb blive slettet af medlemslisten.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamling har alle forenings medlemmer, forældre til børn under 16 år, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 16 år kan en af dennes forældre, der ikke selv er aktivt medlem af klubben, afgive stemme.

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse, pr. Mail / Hjemmeside, med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og andre indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest d. 5. januar.

En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 9 Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Uddeling af pokaler.

3. Bestyrelsen beretning for det forløbne år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Valg af 2 junior repræsentanter.

11. Valg af 1 suppleant for juniorrepræsentanterne.

12. Eventuelt.

§ 10 Generalforsamlings ledelse m.v.
Generalforsamling vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre vedtægterne bestemmer andet.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år og har stemmeret. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn herom, at vedkommende vil modtage valg.

Juniorrepræsentanter vælges alene af juniorerne, og må ikke være fyldt 18 år, det år de vælges. De vælges for 1 år ad gangen.

Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre vedtægterne, bestyrelsen, 3 medlemmer eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 7 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med dagsorden.

§ 12 Bestyrelsen
Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af vakance indtræder en suppleant i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre vedtægterne bestemmer andet. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at en beslutning er gyldig må mindst 3 medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen sørger for afholdelse af fastelavnsridning, såfremt der er tilslutning hertil.

§ 13 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller kasseren hver for sig. Ved økonomiske dispositioner over 25. 000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af en generalforsamling.

§ 14 Vedtægtsændringer
Til ændring af foreningens love kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§ 15 Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal godkendes af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

§ 16 Benyttelse af anlæg
Foreningens arealer, må kun benyttes ved fuldt medlemsskab af TNKR. Undervisere af forenings medlemmer på forenings baner, skal være medlemmer af foreningen, minimum som passivt medlem, dog undtaget undervisere ved specielle arrangementer/aftaler og kurser arrangeret af TNKR.

Ridehjelm er obligatorisk på foreningens arealer. Sikkerhedsvest skal benyttes af alle til og med det år de fylder 18 år, når der springes, ligesom der mindst skal være to tilstede når der springes, hvoraf den ene skal være over 15 år.

Alle heste, der benytter foreningens arealer, skal være vaccinerede, ifølge gældende regler. Vaccinationskort forevises på forlangende.

Al færden på TNKR´s arealer foregår på eget ansvar.

§ 17 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Opnås et sådant flertal ikke indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens eventuelle udstyr og formue andre idrætsforeninger i Holbæk Kommune efter den afgående bestyrelses bestemmelse.

Vedtaget på ekstra-ordinær generalforsamling d. 22.marts 2018