Duplicated: Om TNKR – [#3109]

Historien om TNKR

TNKR er en rideklub i Distrikt 4, som er under Dansk Ride Forbund. Vi er beliggende på det skønne Tuse Næs, som ligger lidt nord for Holbæk.

Klubben blev grundlagt i 1922, og dengang var klubbens eneste formål, at afholde den årlige fastelavnsridning. Denne tradition har igennem årene været fastholdt, og er i dag stadig en af TNKR’s, og hele Tuse Næs’ store begivenheder .

Bestyrelsen i TNKR

Vedtægter

Vedtægter for Tuse Næs Køre- og Rideforening

22.marts 2018

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Tuse Næs Køre- og Rideforening, forkortet TNKR. Foreningen, der er stiftet i 1922, har hjemsted i Holbæk Kommune. Foreningens adresse er Udby Kirkevej 21, Udby, 4300 Holbæk.

§ 2 Formål og hæftelse
Foreningens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at arbejde for kendskabet til heste og ponyer og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 3 Organisationsforhold
Foreningen er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor foreningen og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, Herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4 Medlemskab og udmeldelse
Foreningen optager aktive- og passive medlemmer. Indmeldelse kan ske via hjemmesiden eller ved henvendelse til kasseren.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen, og er valgbare til bestyrelsen.

Udmeldelse kan ske via hjemmesiden eller til kasseren. Betalt kontingent tilbagebetales ikke.

§ 5 Karantæne og eksklusion
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig opførsel, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne. Medlemmet skal have lejlighed til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra foreningen er inhabil.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra foreningen i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig. Generalforsamlings bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

Ved udelukkelse over 2 måneder kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstille til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

§ 6 Kontingent
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af klubbens bestyrelse, der ligeledes fastsætter( se §7) indbetalingsterminer og opkrævningsform.

§ 7 Restance
Kontingentet skal være indbetalt senest den 31. januar. Ved for sen betaling fremsendes 2 rykkerskrivelser pr. mail. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, og medlemmet er gjort bekendt hermed, vil medlemmet efter betalingsfristens udløb blive slettet af medlemslisten.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamling er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamling har alle forenings medlemmer, forældre til børn under 16 år, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 16 år kan en af dennes forældre, der ikke selv er aktivt medlem af klubben, afgive stemme.

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse, pr. Mail / Hjemmeside, med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og andre indkomne forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest d. 5. januar.

En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

§ 9 Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Uddeling af pokaler.

3. Bestyrelsen beretning for det forløbne år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Valg af 2 junior repræsentanter.

11. Valg af 1 suppleant for juniorrepræsentanterne.

12. Eventuelt.

§ 10 Generalforsamlings ledelse m.v.
Generalforsamling vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre vedtægterne bestemmer andet.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år og har stemmeret. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn herom, at vedkommende vil modtage valg.

Juniorrepræsentanter vælges alene af juniorerne, og må ikke være fyldt 18 år, det år de vælges. De vælges for 1 år ad gangen.

Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre vedtægterne, bestyrelsen, 3 medlemmer eller dirigenten bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 7 medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med dagsorden.

§ 12 Bestyrelsen
Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af vakance indtræder en suppleant i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre vedtægterne bestemmer andet. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at en beslutning er gyldig må mindst 3 medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens fravær i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen sørger for afholdelse af fastelavnsridning, såfremt der er tilslutning hertil.

§ 13 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden eller kasseren hver for sig. Ved økonomiske dispositioner over 25. 000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af en generalforsamling.

§ 14 Vedtægtsændringer
Til ændring af foreningens love kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.

§ 15 Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal godkendes af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.

§ 16 Benyttelse af anlæg
Foreningens arealer, må kun benyttes ved fuldt medlemsskab af TNKR. Undervisere af forenings medlemmer på forenings baner, skal være medlemmer af foreningen, minimum som passivt medlem, dog undtaget undervisere ved specielle arrangementer/aftaler og kurser arrangeret af TNKR.

Ridehjelm er obligatorisk på foreningens arealer. Sikkerhedsvest skal benyttes af alle til og med det år de fylder 18 år, når der springes, ligesom der mindst skal være to tilstede når der springes, hvoraf den ene skal være over 15 år.

Alle heste, der benytter foreningens arealer, skal være vaccinerede, ifølge gældende regler. Vaccinationskort forevises på forlangende.

Al færden på TNKR´s arealer foregår på eget ansvar.

§ 17 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Opnås et sådant flertal ikke indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens eventuelle udstyr og formue andre idrætsforeninger i Holbæk Kommune efter den afgående bestyrelses bestemmelse.

Vedtaget på ekstra-ordinær generalforsamling d. 22.marts 2018

Ordens- og sikkerhedsregler

SIKKERHEDSREGLER I TNKR

Det
er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet
muligt. Derfor er det nødvendigt, at der er stor fokus på sikkerheden i
klubben. Af samme årsag er ”Sikkerhed først” en af Dansk Ride Forbunds værdier.

For
at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et
sæt sikkerhedsregler, der er kendt at klubbens medlemmer og implementeret i
klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige
reglement og kan aldrig underkende dette.

Klubben
er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter og kan
kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med
en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve
sikkerhedsreglerne. Ifald klubben ikke har udformet et sæt sikkerhedsregler i
henhold til forbundets krav eller sikkerhedsreglerne ikke er implementeret i
klubben, kan forbundet efter en skriftlig advarsel indstille klubben til
eksklusion jf. forbundets vedtægter § 18.

SIKKERHEDSREGLER GENERELT:

Generelt
krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på
klubbens faciliteter/tilhørssted:

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og
  håndtering af hesten
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om
  hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller grime & træktov *ved hingste
  se afsnit om hingste.
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet
 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn.
 • TNKR anbefaler altid at medbringe en mobiltelefon i tilfælde af at man
  har brug for hjælp.

 

RIDNING/TRÆNING AF HESTENE

Generelt:

 • Man mødes venstre mod venstre. Vis hensyn mod den yderste hest,
  rid ikke for tæt på.
 • Rid hensynsfuldt og hold altid mindst en hestelængdes afstand til
  andre heste. (Har du en hest som sparker, er det dig som skal passe
  på)
 • Har man specielle behov for de andre rytteres placering, så aftal
  det med dem.
 • Ved undervisning, SKAL andre ryttere tage hensyn til den som får
  undervisning. Kig altid op og orienter dig på banen.
 • Alle heste, der trænes på TNKRs arealer, skal bære bid. Henvend dig
  til bestyrelsen ved andre ønsker.
 • Ridning og færden foregår på eget ansvar, og for børn under 18 år, er
  det forældrenes ansvar om de må ride alene. Børn under 12 år skal
  være ifølge med voksen.
 • Der må ikke longeres, når der er andre ryttere på banen, med mindre
  disse har givet tilsagn om, at det er ok. OBS! Se specielt ved longering i
  ridehus.

 

Ridehus:

 • Bank altid på porten til ridehuset og afvent svar, inden du går
  ind.
 • Træk ikke rundt med hesten, hvis der er mange, der rider. Så bliv
  i den forreste ende ved porten.
 • Opsadling foregår i enden af ridehuset ved porten.
 • Longering i ridehuset pr. 20/1-22: Bestyrelsen er
  blevet frarådet longering i den nye bund i ridehuset, men vi ved der er brug
  for denne træning af hesten en gang i mellem. Så vil vi i en periode prøve at
  give tilladelse til rolig og kortvarig longering. Hvis det er muligt (alene i
  ridehuset) er det en god ide at bevæge sig op og ned i ridehuset, så man ikke
  står det samme sted ved hele longeringen. Hvis vi observerer skader i bunden,
  vil der blive meldt ud om dette. Husk, hvis der er andre ryttere i
  ridehuset, skal de sige ok til, at du longerer. Ellers er longering ikke
  muligt.

 

Spring:

 • Springning foregår KUN, hvis der er en anden person på over 18 år til
  stede.
 • Alle ryttere, til og med det år de fylder 18 år, skal bære springvest
  ved springning.
 • Benyt altid sikkerhedsholdere på bagbommen på en oxer.
 • Spring på græsspringbane og terrænspring må kun benyttes, når
  underlaget jævnt og fast. Det anbefales, at der springes med mordax.
 • Specielt ved terrænspringene:

        Alle, også ryttere over 18 år, skal bære
sikkerhedsvest. Springes der med Air-Bag vest skal alm. sikkerhedsvest bæres
indenunder.

        Springene må kun springes i korrekt rideretning. Ved
tvivl om korrekt rideretning, undlad at springe.

         Ødelagte forhindringer må ikke springes. Ved skader på
terrænforhindringer skal dette straks meddeles bestyrelsen.

 

Løsspring:

  ·   Når der løsspringes skal det foregå med en erfaren person over 18 år, som har ansvar
for løsspringningen. Snak evt. sammen og sæt bane osv. op sammen.

  ·    Løsspring aldrig alene.

  ·    Gardinerne
ved spejlene skal være trukket for – husk at trække dem væk igen og sørg
for at de hænger ordentligt, så de ikke bliver ødelagt. 

 

Hingste:

§ 
Hingste; Hingste er velkommen i TNKR, men der følger
et helt særligt ansvar og regler med!:

        Hingsteholderen/rytteren skal have fuld kontrol over
hingsten, dvs. hingsten skal være lydig og ikke opføre sig ”hingstet”

        Hingsten skal altid bære bid på TNKRs arealer.

        Det er hingsteholderen/rytteren, der har ansvaret for,
at hingsten opfører sig ordentligt og tager de nødvendige forholdsregler;
f.eks. holde ekstra afstand og informere andre ryttere om, at det er en hingst.

        Ved træning af hingst i ridehuset, skal det bookes i
bookingsystemet og skrives ”Hingst” ved bookningen.

        Kan ovenstående ”hingste-regler” ikke
opfyldes/overholdes kan man som udgangspunkt ikke benytte TNKRs faciliteter.
Henvend dig til bestyrelsen, hvis du står i den situation.

        Hvis
bestyrelsen får henvendelse om hingste der ikke opfylder hingste reglerne, kan
det betyde udelukkelse for brug af arealerne.

 

Terræn (til/fra TNKR og når du rider tur)

 • Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter,
  man rider ikke på fortove og cykelstier. Husk lys & reflekser efter
  mørkets frembrud.
 • Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Ved ridning i flok har alle kendskab til fælles ”spilleregler” for
  turen.

 

HVIS ULYKKEN SKER

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp. Ring 112. Adressen er: Udby
  Kirkevej 21. 4300 Holbæk
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.
 • Koden til ridehusets
  port oplyses ved at ringe til en fra bestyrelsen – disse numre hænger på
  opslagstavlen i ridehuset.

 

Formand
Leif Sørensen
leifsoerensen@yahoo.dk
40 79 02 84

Næstformand
Maj Therkildsen
maj.therkildsen@gmail.com
23 30 26 16

Sekretær
Tina Teglers
Tina.Teglers@mail.tele.dk
21 90 75 88

Kassér og medlemsregistrant
Jannie Pedersen
jannie3022@gmail.com
25 15 72 24

Bestyrelsesmedlem
Tine Nielsen
tinenielsen@godmail.dk

Supplanter
Vibeke Therkildsen

Else-Marie H.
elsemarieh6@gmail.com
27 14 06 71